Decoration, Inspiration

Livingstyle Garden Design Service บริการตกแต่งสถานที่ด้วยสวนหย่อมต้นไม้ประดิษฐ์

ตัวอย่างผลงานการตกแต่งสวนหย่อมต้นไม้ประดิษฐ์

ใน Concept “เชื่อมต่อพื้นที่ธรรมชาติ”

เริ่มจากการที่ลูกค้าต้องการมีสวนหย่อมใต้บันไดเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ใช้เป็นมุมพักผ่อน และเปลี่ยนบรรยากาศ ก่อนเข้าพื้นที่ชั้น 2 (Private Zone)

เนื่องด้วยด้านใต้โถงบันไดมีช่องหน้าต่างกระจก ที่สามารถมองเห็นพื้นที่ธรรมชาติภายนอกได้ เราจึงเห็นความเชื่อมต่อระหว่างสนามหน้าบ้านและพื้นที่บริเวณใต้บันได

ทำให้เกิดเป็นไอเดียการสร้างความต่อเนื่องของพื้นที่ธรรมชาติ ให้ผู้ใช้รู้สึกเหมือนอยู่บริเวณกึ่งภายนอกอาคาร และอยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติ หลังจากนั้นเราจึงเริ่ม Sketch Idea ปรึกษากับลูกค้าและปรับออกมาเป็นภาพจำลองบรรยากาศของงานเพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพบรรยากาศโดยรวม

หลังจากที่ลูกค้าเห็นภาพ เราจึงเริ่มดำเนินการผลิตและติดตั้งงาน โดยใช้เวลาผลิตประมาณ 1 สัปดาห์และติดตั้งเพียง 1 วัน ทำให้ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลารอนาน

ส่วนผลงานหลังติดตั้งแล้วเสร็จ เป็นอย่างไรนั้น
😊 สามารถรับชมในคลิปได้เลย ☺️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *